Dansk Brodag 2002

09-04-2002Dansk Brodag

Dagens indleder: Anker Boye, Borgmester, Odense

Formiddagens temaAnlæg af broer, nye vilkår og nye visioner

 

Form og funktion inden for brobygning
Professor Niels Jørgen Gimsing vil fortælle, hvorledes materialernes begrænset styrke i tidligere tider resulterede i et funktionelt design, og hvorledes udviklingen af højstyrkematerialer i den nyeste tid kan medføre former, som afviger strengt fra det funktionelle. Professor Gimsing vil vise eksempler på broer, hvor form og funktion går op i en højere enhed – og eksempler på broer, hvor dette ikke er tilfældet.

Professor Niels Jørgen Gimsing, DTU

 

Hvor forudseende bør man være når man designer broer?
Med baggrund i udvidelsen af en stærkt trafikeret bymotorvej – Ringmotorvejen i København – vil Jens Lund Jensen fortælle om hvilke hensigtsmæssige konstruktive tiltag, man burde have udført i anlægsfasen for at muliggøre/lette udvidelsesarbejderne af vejen.

Jens Lund Jensen, COWI

 

Nye Eurocodes og EU harmonisering ved anlæg af broer
Hvordan vil de nye beregnings- og belastningsforskrifter påvirke vores hverdag? Hans Henrik Christensen vil præsentere de nye regler og gennemgå den væsentligste nytænkning.

Hans Henrik Christensen, RAMBØLL

 

En erfaren entreprenørs ønsker til fremtidens broprojekter
Lars Christiansen vil give et bud på, hvordan bygherrer og rådgivere i fremtiden skal designe og udbyde broer for at få de økonomisk mest optimale broer. Der vil bl.a. blive fokuseret på geometriske udformninger, materialevalg samt licitations- og kontraheringsformer.

Lars Christiansen, Norvin & Larsen A/S

 

Svenske erfaringer med totalentreprise udbud
I Sverige er det industrien, som sætter dagsordenen for udbygning af banenettet. Björn Paulsson og Björn Toyra vil dels fortælle om Banverket og deres broer og dels om opgradering af nettet, herunder udbudsformer generelt og totalentrepriser specielt.

Björn Paulsson og Björn Toyra, Banverket i Sverige

 

Indstiftelse af en Dansk Bropris
Poul Hededal vil orientere om, at NVF, udvalg 32, Broer og Tunneler, fremover vil uddele en Bropris til en person, som har gjort noget ganske særligt for dansk bro- og tunnelbyggeri.

Poul Hededal, RAMBØLL

 

Æstetik eller kosmetik
Der tales meget om broæstetik, men det er stadig almindeligt at betragte æstetik som en ekstra ydelse. Som en slags kosmetik der kan pynte på et givet design. Poul Ove Jensen vil fremhæve, at æstetik bør indgå som en integreret del af designprocessen.

Poul Ove Jensen, DISSING+WEITLING

 

Flintholm Station, anlæg af 4 broer i et ekstremt trafikeret område
I forbindelse med udbygningen af den kollektive trafik i Københavnsområdet vil Erik Rudolph beskrive de udførelses- og byggeledelsesmæssige udfordringer og erfaringer ved nedrivning af 6 broer og anlæg af 4 nye stålbroer med mindst mulig gene for naboerne til byggepladsen, trafikanterne og S-togsdriften.

Erik Rudolph, Banestyrelsen/RAMBØLL

 

Behovet for tilpasning af bygværker til faunapassager
Sikring af dyrs og menneskers bevægelser på tværs af større veje kræver passager. Men hvor er behovet? Og hvordan udbygges disse passager? Barbara le Maire Wandall vil præsentere en metode til udpegning af lokaliteter med passagebehov samt give eksempler på muligheder for tilpasning og udbygning af eksisterende bygværker til faunapassager.

Barbara le Maire Wandall, Vejdirektoratet

 

Status på broer i Norge og aktuelle tiltag
Otto Kleppe vil give en karakteristik af broerne herunder hvorledes anlæg og brodrift er organiseret i Norge. De nyeste broplaner og nogle væsentlige broreparationsarbejder vil ligeledes blive præsenteret.

Otto Kleppe, Statens Vegvesen, Norge

 

Obras – no palabras. Handling – ingen snak
Nicaragua er jævnligt udsat for voldsomme naturkatastrofer; i oktober 1998 af orkanen Mitch, som anrettede store skader på veje og broer. Peter Larsen vil fortælle om genopførelsen af to broer og oplevelserne ved at arbejde i dette latinamerikanske land med alle dets problemer.

Peter Larsen, Carl Bro as

 

Dansk samarbejde om brodrift i Kina, Haicang Bridge
Systematisk vedligeholdelse har ikke haft den store bevågenhed i Kina; men da Haicang Bridge – en hængebro sammenlignelig med Lillebæltsbroen – blev taget i brug i 1999, blev det besluttet at opbygge et forvaltningssystem baseret på danske erfaringer. Jens Vejlby vil fortælle om udvikling af systemet og det gode rådgiversamarbejde.

Jens Vejlby, Vejdirektoratet

 

Antal deltagere: 212

Ordstyrere, formiddag:

Poul Hededal, Rambøll
Peter Reinholdt, Cowi

Ordstyrere, eftermiddag:

Karsten Petersen, Ingeniør, Otto Christensen & Kaj Sørensen
Hans Junker Hansen, Århus Amt