Dansk Brodag 2009

31-03-2009Dansk Brodag

Dagens indlederAsger Høegdirektør for Experimentarium
Se præsentationen

Formiddagens temaFagre nye verden. Monitering af broer.

 

Grænsebrydende monitering af broer i Asien
Der er gennem de seneste år udviklet og implementeret ambitiøse moniterings­systemer på en række store broanlæg i Asien. I indlægget beskrives det grænse­brydende system for Stonecutter Bro i Hong Kong (skråstagsbro med 1018 m spænd). Ambitionsniveauet er, at systemet skal være et centralt element i forebyggende vedligehold af broen. Strategier bag moniteringssystemerne på 2 andre broer (Kina, Indien) vil kort blive belyst.

Jacob Egede Andersen, Cowi A/S
Se præsentationen

 

Muligheder og visioner for monitering i anlægskonstruktioner
Hvilke teknologiske muligheder kan udnyttes til øget monitering i fremtiden, og hvilke problemer/udfordringer må forventes?.

Claus Vestergaard Nielsen, Teknologisk Institut
Se præsentationen

 

Bygherrens ønsker – og et konkret eksempel
Med udgangspunkt i overordnede betragtninger vedr. bygherrens krav og ønsker til monitering af vore konstruktioner beskrives et konkret eksempel på et igangværende projekt af belastningsmålinger på banenettet. Resultaterne kan bl.a. bruges til udmattelsesberegninger af broer og dermed såvel sikkerhed som forudsigelighed i driften.

Otto Bach Ulstrup, Banedanmark
Se præsentationen

 

Monitering: Hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det?
I flere år har der været tro på, at monitorering ville skaffe fremtidens overblik over broernes tilstand, men hvor langt er vi nået? Indlægget beskriver gennemførte moniteringer, hvad vi fik ud af dem og om traditionelle metoder kan vise det samme. Monitering kan være relevant på især større broer, men moniteringen skal sandsynligvis beskrive flere forhold, hvis det også skal gælde mindre broer. I indlægget gives bud på hvordan det kan ske.

Peter Hilbert Møller, Rambøll A/S
Se præsentationen

 

Uddeling af Dansk Bro- og tunnelpris
Som repræsentant for Nordisk Vejteknisk Forbunds danske udvalg 32 “Broer og tunneler” uddelte Bjarne Landgrebe, Skandinavisk Spændbeton igen i år Dansk Bro- og tunnelpris.

 

Brokollapset i Minneapolis, 2007
I august 2007 kollapsede en 40 årig 3-fags gitterbro over Missisippi-floden, hvilket resulterede i 13 døde, 145 sårede samt store samfundsøkonomiske tab. I indlægget beskrives årsager til kollapset samt hvilke fremadrettede tiltag, The Federal Highways Administration har gjort for at sikre, at tilsvarende kollaps ikke sker andre steder i USA. Broen er genopbygget på 11 måneder med en anlægsudgift på ~400 mio. $.

Bojidar S. Yanev, Dep. of Transportation, New York, USA   

 

OPP-motorvejsprojekt i Norge med 61 broer
Indlægget omfatter en præsentation af OPP-projektet i dets helhed med speciel fokus på nogle udvalgte broer, f.eks. en højbro i beton (60 m søjler, 60 m spænd, kassedrager), buebro (stålbuer med 93 m spænd, betonoverbygning) m.m. Indlægget behandler også de tanker, der er gjort i relation til driftfasens betydning på beslutninger for byggeriet.

Steen Pedersen, E. Pihl & Søn A/S                                  

 

Udskiftning af dilatationsfuger, Vejlefjordbroen
Broens 5 fuger er netop blevet udskiftet efter små 30 års drift. Indlægget vil bl.a. beskrive specielle forhold knyttet til gennemførelse af denne opgave, som er udført midt i en af landets trafikale flaskehalse, herunder trafikale hensyn, tidsaspekter, back-up og detaljeret planlægning. Præsentationen underbygges af fotos fra udførelsen i 2008.

Peter Vilstrup, Jorton A/S
Se præsentationen

 

Status for Femern Bælt-forbindelsen – og planerne for at virkeliggøre den
Indlægget vil berøre en række aspekter som lovgrundlag, organisering, forundersøgelser samt tidsplaner for udbud og anlæg med fokus på specielle udfordringer i projektet.

Henrik Christensen, Sund & Bælt A/S
Se præsentationen

 

Antal deltagere: 326

Ordstyrere, formiddag:

Ib Enevoldsen, Rambøll A/S
Karsten Petersen, Otto Christensen & Kaj Sørensen

Ordstyrere, eftermiddag:

Søren G. Nielsen, Grontmij | Carl Bro A/S
Vibeke Wegan, Vejdirektoratet