Temaer og emner

31-03-2023Vejforum

Temaer og emner

Internationalt udsyn (tværgående):

Anlæg og drift
Biodiversitet
Klima og ressourcer
Ledelse
Love og regler
Mobilitet
Teknologi
Trafiksikkerhed

Anlæg og drift:

Affaldshåndtering
Afspærring
Almen drift
Belysning
Drift
Forsyningsledninger
Infrastrukturplan 2035
Komplekse anlægsprojekter
LER 2.0
Praktisk drift 
Projekter
Risikovurdering 
Råstoffer
Store anlægsprojekter
Støjskærme
Vejbelysning
Vejen som arbejdsplads
Vejens naboer
Vejvand
Vintertjeneste

Teknologi:

Big data
Biludstyr
BIM INFRA
Dataudveksling
Digitale anlæg
Digitale værktøjer
Digitalisering
IOT i gadelys
ITS 
Ladeinfrastruktur 
Trafiksignalanlæg
Åbne data

Ledelse:

Arbejdsmiljø
Branding af vejsektoren
Rekruttering
Socialt ansvar (CSR) 
Vejbranchens pris

Love og regler:

Grønne udbud
Jura
Kontrakter 
Myndighed og tilladelser
Myndighedssamarbejde 
Ny lovgivning
Nærværende afgørelser
Principielle domme
Udbud – AB18, ABR, ABT
Udbud med klimakrav
Udbud og kontrakter
Vejjura
Vejregler

Mobilitet:

Adfærd 
Bæredygtig mobilitet 
Cykling
Fremkommelighed
Hastigheder
Kollektiv transport
Kombinationsrejser
Mikromobilitet 
Nudging
Parkering
Roadpricing
Støjhandlingsplan
Støjkortlægning
Tilgængelighed
Trafikknudepunkter 
Trafikplanlægning
Trafikstøj
Trafiktællinger
Trængsel

Trafiksikkerhed:

Bløde trafikanter
Kampagner
Trafiksikkerhedsplaner

Biodiversitet:

Erstatningsnatur
Miljø
Naturhensyn

Klima og ressourcer:

Alternative materialer
Bæredygtighed
Cirkulær økonomi
CO2-beregninger
CO2-udledninger
EPD
FN verdensmål 
Fossilfri byggeplads
Genanvendte materialer
Genbrug
Genindbygning
InfraLCA
Klima
Klimatilpasning 
LCA
Miljøkonsekvensvurdering (MKV)
Ressourcemangel